FinnBuild -

Työturvallisuus rakennusalalla

tyoturvallisuus

Työturvallisuudella tarkoitetaan työpaikan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa. Samalla työturvallisuus on osa yritysturvallisuutta, jonka muita osa-alueita on esimerkiksi henkilöturvallisuus, toimitilaturvallisuus, tietoturvallisuus, ympäristöturvallisuus sekä rikosturvallisuus. Työturvallisuutta ohjaa muun muassa työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki.

 

Työturvallisuudesta huolehtiminen ei ole ainoastaan johdon tehtävä

Jokainen työntekijä on omalta osaltaan mukana toteuttamassa turvallista työympäristöä. Suunnitelmallisuus ja riskienhallinta kuuluu työntekijöiden ammattitaitoon – työn vaarat ja haitat tulee tunnistaa etukäteen, jotta niihin osataan varautua tehokkaasti ja ennaltaehkäisevästi. Esimerkiksi rakennusalalla laajana käytäntönä on työturvallisuuskortti, joka on osoitus työturvallisuuden hallitsemisesta ja yhteisten pelisääntöjen tuntemisesta. Haasteita rakennusalalla tuo esimerkiksi ulkomaisen työvoiman lisääntynyt käyttö, sekä myös suomalaisen työvoiman käyttö ulkomailla. Tälläisissä tilanteissa yhteisten ja hyväksi todettujen käytäntöjen merkitys korostuu.

Vaikka jokaisella työntekijällä on oma vastuu työturvallisuuden osalta, on yrityksen ylimmällä  johdolla velvollisuus asettaa työturvallisuudelle tavoitteet ja mittarit, joita tulee seurata samalla tavalla kuin taloudellista tulosta, laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Työturvallisuutta on perinteisesti on seurattu tapaturma-, sairaus- ja onnettomuustilastoja. Tämän lisäksi myös ennakoivat mittarit ovat tärkeitä. Työtapaturmat, työhyvinvointi ja työperäiset sairastumiset ovat keskeisiä työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, joita tulee seurata säännöllisesti.  Riskien arviointi ja työturvallisuuden ylläpito on jatkuvaa toimintaa.

Rakennusalalla erityisen yleisiä ovat käden alueelle sattuneet vammat

Erittäin alttiita ovat sormet, joihin lähes kolmas sattuneista vammoista osuu. Pään alueelle kohdistuu myös paljon (n. 16%) vammoja, joista suurin osa on silmävammoja. Huomion arvoista on myös se, että nuorille sattuu tilastollisesti keskimäärin enemmän tapaturmia, etenkin sormi- ja silmätapaturmia. Lähes viidennes alan 20 ̶ 24-vuotiaiden tapaturmista on silmätapaturmia. Kaatumiset ja liukastumiset erilaisten siirtymien aikana ovat yleisiä syitä tapaturmille kaikissa ikäluokissa.

 Kun vertaillaan työturvallisuutta eri toimialojen kesken, voidaan todeta, että rakennusalan tapaturmataajuus on kärjessä muihin verrattuna.

 Näyttökuva 2016-09-02 kello 13.51.38

(Lähde:http://www.tyoturva.fi/toimialat/rakennusala/tyotapaturmatilastoja)

 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö työturvallisuuteen kiinnitetä huomiota. Rakennusalalla ymmärretään, että työturvallisuus sekä tapaturmien ennaltaehkäisy ja vähentäminen vaikuttavat merkittävästi henkilöstön hyvinvointiin, maineeseen ja tulokseen.

Monet yritykset  tekevät kovasti töitä työturvallisuuden parantamisen eteen ja esimerkiksi Rakennusteollisuus RT:n jäsenliikkeillä on yhteinen tavoite saada kitkettyä työtapaturmat nollaan työmailla ja tehtaissa vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä rakennusketjun eri osapuolten välillä. Haasteena on saada vähennettyä tapaturmia pienempien yritysten ja aliurakointikentän tasolla, jossa suurin osa tapaturmista sattuu. Isoilla tilaajilla ja rakennusliikkeillä on valtaa vaikuttaa – työturvallisuudesta kannattaa pitää tiukasti kiinni aliurakoitsijaa valitessa.

 

 Työturvallisuus on asia, jota voi aina kehittää. Jokaisesta turvallisuutta vaarantaneesta tilanteesta tulee aina ottaa opiksi sekä tutkia, miten vastaavanlaiset tilanteet voidaan jatkossa ennaltaehkäistä. Tutkinnassa tulee olla järjestelmällinen ja kaikista tapaturmista, että vaaratilanteista pitää ilmoittaa. Näin edistetään ennaltaehkäisyä ja riskien hallintaa tulevaisuudessa. Pieniinkin tapaturmiin ja vaaratilanteisiin puuttuminen saattaa tulevaisuudessa estää vakavammat onnettomuudet ja jopa kuoleman.

Rakennusteollisuuden työturvallisuus-asiantuntija Juha Suvanto kommentoi työturvallisuutta rakennusalalla seuraavasti: