FinnBuild -

Ekologinen rakentaminen

metsa

Nykypäivänä ekologisuus on arvo, josta yritykset ja organisaatiot ovat jatkuvasti lisääntyvissä määrin kiinnostuneita. Ekologinen toiminta on osa nykyisen toimivan yhteiskunnan toimintaa ja se ottaa myös huomioon tulevat sukupolvet. Kyseessä ei suinkaan ole mikään ohimenevä trendi, vaan keskeinen osa yhteiskunnan tulevaisuutta. Ekologisuus näkyy myös rakennusalalla – suhteellisen yleisessä käytössä ovat termit kestävä rakentaminen sekä ekologinen rakentaminen.

Ekologisen rakentamisen keskeisinä tekijöinä ovat energiataloudellisuus, kestävyys ja ympäristön monimuotoisuuden säilyttäminen. Ekologisesti kestävät rakennukset pyrkivät säästämään luonnonvaroja ja energiaa rakennus- ja käyttövaiheissa. Rakentamisessa käytetään usein uusiutuvia luonnonmateriaaleja, joiden tuottamiseen on tarvittu vähän energiaa (ja mieluiten uusiutuvista energianlähteistä), sekä ne voidaan käytön jälkeen kierrättää tai palauttaa luonnon kiertokulkuun. Hyvin yleisesti käytettävä materiaali on puu, sillä se on helposti saatavaa, ekoystävällistä ja uusiutuvaa. Ekologisesti kestävä talo on myös usein sijoiteltu siten, etteivät sen tulevat asukkaat ole riippuvaisia autosta.

Ekologinen rakentaminen vai kestävä rakentaminen?

Kestävä rakentaminen ja ekologinen rakentaminen tarkoittavat käytännössä samaa asiaa – joskin käsitteinä ekologinen rakentaminen tai ekorakentaminen ovat hieman vanhempia. Ekologisen rakentamisen käsitteessä korostuu ekologinen ulottuvuus, kun kestävä rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista rakentamista. Kestävälle tai ekologiselle rakentamiselle ei ole olemassa vakiintuneita ehtoja, jotka niiden tulisi täyttää, mutta ne edellyttävät ettei ekosysteemien toimivuus tai luonnon monimuotoisuus vaarannu.

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ympäristöministeriön mukaan seuraavaa:

”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.”

Ekologisen rakentamisen ja kestävän kehityksen avainsana on laatu

Laadukkaasti rakennetut talot tähtäävät pidempään käyttöikään, joka on ympäristölle ystävällisin vaihtoehto. Ekologisen talon rakentaminen on usein hintavampaa, mutta se maksaa itsensä pitkässä juoksussa takaisin esimerkiksi alempien lämmityskustannuksien ja pitkän ikänsä myötä.

Ekologinen rakentaminen koostuu monista eri osatekijöistä suunnitteluvaiheesta rakennuksen käyttöön. Huomioon tulee ottaa koko prosessin elinkaari, sillä rakentamisprosessin jokaisessa eri vaiheessa on päätöksiä, jotka vaikuttavat ympäristöön enemmän tai vähemmän. Parhaat vaikutusmahdollisuudet ovat luonnollisesti projektin suunnitteluvaiheessa, sillä kaavoituspäätökset ja valinnat esimerkiksi siitä, miten rakennukset sijoitetaan ovat merkittäviä ympäristövaikutuksen kannalta. Rakennuttajilla on tärkeä rooli suunnittelussa ja tavoitteissa, jotka asetetaan. Huoltotarpeet, rakennuksen energian kulutukseen vaikuttavat ratkaisut, materiaalivalinnat sekä käyttöikä ovat muita merkittäviä tekijöitä, joita ekologisessa rakentamisessa tulee ottaa huomioon. Huolella tehty suunnitteluvaihe vaikuttaa myös työmaan ympäristökuormitukseen – esimerkiksi oikein ajoitettu suunnittelu vähentää turhaa työtä ja jätteen määrää.

 Ekologinen kestävyys koostuu monesta eri osatekijästä ja eri vaihtoehtojen välillä saattaa joutua punnitsemaan paljonkin

Yksi keskeinen ekologisen rakentamisen tekijä on energiatehokkuus. Energiatehokkuuteen vaikuttavat monet eri seikat, kuten lämmöneristyskyky, rakennuksen sijainti ja koko, materiaalivalinnat, energiantuotantomuoto sekä lämmitystekniikka. Hyvä nyrkkisääntö on se, mitä paremmin talo on eristetty, sitä vähemmän se kuluttaa energiaa. Ekologisessa rakentamisessa yleisesti käytettyjä eristeitä ovat luonnonmateriaaleista valmistetut eristeet, kuten puukuidusta ja pellavasta valmistetut. Lisäksi kevyt- ja olkisavesta valmistetaan massaeristeitä. Aurinkoinen ja suojaisa paikka vähentää lämmitystarpeita huomattavasti.

Muutoksia on tapahduttava ennemmin tai myöhemmin

Maapallon luonnonvaroja kulutetaan jatkuvasti enemmän, kuin mitä se ehtii tuottaa. Suomalaisen ekologinen jalanjälki on keskimäärin 5,5 hehtaaria vuodessa, kun taas maapallon kaikkien asukkaiden keskiarvo on 2,7 (WWF). Rakentaminen ja rakennusten käyttö aiheuttavat kolmannesosan suomalaisten hiilijalanjäljestä, joten on tärkeää ohjata rakentamista jatkuvasti kestävämpään ja ekologisempaan suuntaan. Jo pienillä, ympäristöystävällisimmillä valinnoilla voi vähentää luonnolle aiheutuvaa rasitetta merkittävästi.

Ekologisuus näkyy myös FinnBuild-messuilla 12.-14.10! Esimerkiksi Hernesaareen tänä keväänä avatusta Löyly-ravintolasta ja sen ekologisesta ja näyttävästä rakennusprosessista on puheenvuoro heti messujen avajaispäivänä klo 10.30. Lisäksi puheenvuoroja on esimerkiksi jäteveden lämmön talteenotosta sekä energiansäästöstä. Tarkempaan ohjelmaan pääset täältä.